- Regisztráció

Adatkezelési tájékoztató

 

Adatkezelési tájékoztató

 

A Modern Alarm Kft. számára az Ön adatainak biztonsága kiemelkedően fontos. Kérjük olvassa el az alábbi tájékoztatónkat, és ismerkedjen meg az adatkezeléssel kapcsolatos jogaival, valamint az adatkezelésünkkel kapcsolatos tudnivalókkal.

Ezen tájékoztatónk a www.modernalarm.hu oldalunkon működő webáruházunkra, valamint ahhoz kapcsolódóan cégünk általános ügyfél adatkezeléseire vonatkozik. Harmadik fél honlapjára (pl. gyártó, képviselet) nem.

Ön honlapunkon mindig meg tudja tekinteni a működésünkre vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatónkat.  Hozzájárulásával Ön kijelenti, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót megismerte, megértette, és hozzájárul adatai adott módon és céllal történő kezeléséhez.

 

1.) Adatkezelő megnevezése

Az Ön adatait a Modern Alarm Kft. kezeli. Cégünk adatai:

Megnevezés: Modern Alarm Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-679002

Adószám: 11834465-2-41

Székhely, iroda: 1028 Budapest, Hunyadi u. 69

Weboldal: www.modernalarm.hu

Telefonszám: +36 1 237-1915

E-mail cím: info@modernalarm.hu

 

2.) Adatkezelés jogszabályi háttere, hatálya

Cégünk a személyes adatok kezelését alapvetően az alábbi szabályok alapján végzi:

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
 • Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről … (általános adatvédelmi rendelet)
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.)
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának ajánlásai.

A jelen tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik az Infotv. 3. §-ban meghatározott fogalommeghatározásokkal.

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018. május 24. napjától visszavonásig tart.

Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe webáruházunk szolgáltatásait.

 

3.) A folytatott adatkezelések

Cégünk személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel, a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig.

Adatkezeléssel érintettek köre: a modernalarm.hu oldalon, illetve cégünkkel személyesen vagy emailben

önkéntesen kapcsolatot felvenni kívánó érdeklődők, ügyfelek

Az adatkezelés módja: gépi (részben automatizált) feldolgozás

Automatikus döntéshozatal: nincs

Profil készítés: nincs

Adattovábbítás külföldre: nincs

Az adatok megismerésére kizárólag cégünk, cégünk erre kijelölt munkatársai és az adatkezelési típusonként megadott adatfeldolgozók jogosultak.

Amennyiben ügyfelünk jelzése alapján tudomást szerzünk arról, hogy a kezelt személyes adatok hibásak, hiányosak vagy időszerűtlenek, azokat kötelességünk szerint helyesbítjük.

3.1. A honlapunkon leadott rendeléshez kapcsolódó adatkezelések

Honlapunkon Ön rendelést adhat le termékekre, melyeket vagy kiszállítással, vagy irodánkban személyesen vehet át. Ahhoz, hogy ezt a feladatunkat el tudjuk látni, Önnek meg kell adnia a szükséges adatokat.

Adat forrása:

 • a megrendelő által önként megadott adatok a rendelés leadásakor a honlapunkon

Adatkezelés célja:

 • a rendelés (szerződés) teljesítése
 • számla kiállításának biztosítása
 • kapcsolattartás a rendelés teljesítésével kapcsolatban
 • szerződéshez kapcsolódó jogérvényesítési lehetőségek biztosítása (pl. panasztétel),

Adatkezelés jogalapja:

 • szerződés teljesítése,
 • az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése (a számla kibocsátása kötelező) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján meg kell megőrizni
 • a megrendelő hozzájárulása

Az adatok köre:

 • számlázási adatok (név, irányítószám, város, cím)
 • szállítási adatok, ha eltér a számlázási címtől (név, irányítószám, város, cím)
 • e-mail cím, telefonszám, IP cím

Az adattárolás ideje:

 • rendelési adatok: az egyes jogérvényesítési lehetőségek elévülési ideje
 • számlázók által kezelt számlázási adatok: 8 év

Adattovábbítások, adatfeldolgozók:

 • feladat: csomagkiszállítás elvégzése
  adatok köre: szállítási és kapcsolattartási adatok
  adatkezelők: GLS Futárszolgálat.
 • feladat: általános számla kiállítás
   

3.2. Értesítés kéréssel kapcsolatos adatkezelések

Adat forrása: az érdeklődő által önként megadva

Adatkezelés célja: értesítés küldése egy adott termék megjelenéséről, érkezéséről,
valamint előzetes vásárlási lehetőség biztosítása, ha van ilyen

Adatkezelés jogalapja: az érdeklődő hozzájárulása alapján

Az adatok köre: név, e-mail cím

Az adattárolás ideje: hozzájárulás visszavonásáig, ill. jogérvényesítési lehetőség elévülési idejéig

 

3.3. Hírlevélküldéssel kapcsolatos adatkezelések

Adat forrása: az érdeklődő által önként megadva

Adatkezelés célja: hírlevél küldése új termékek megjelenésekről, akciókról, oktatásokról, előadásokról, rendezvényekről

Adatkezelés jogalapja: a feliratkozó hozzájárulása alapján

Az adatok köre: e-mail cím

Az adattárolás ideje: a hozzájárulás visszavonásáig

.

3.4. Általános levelezés

Adat forrása: a levélküldő által önként megadva a küldött e-mailben

Adatkezelés célja: az ügyfél által vázolt kérdés megválaszolása, megoldása

Adatkezelés jogalapja: az ügyfél engedélye

Az adatok köre: e-mail cím, illetve az ügyfél által önként megadott egyéb adat

Az adattárolás ideje: az ügyfél által felvázolt kérdés, probléma jellegének megfelelően

 

 

3.5. Panaszkezelés

Adat forrása: a panaszbejelentő által önként megadott adatok

Adatkezelés célja: az ügyfél panaszának rendezése

Adatkezelés jogalapja: a bejelentő hozzájárulása

Az adatok köre: elérhetőségi adatok, vásárlási adatok

Az adattárolás ideje: jogérvényesítési lehetőség elévülési idejéig

Adattovábbítások, adatfeldolgozók:

Szükség szerint, a termék jellegétől függően (pl. szoftver), a hivatalos technikai támogatás felé történhet korlátozott adatátadás.

 

3.6. Egyéb adatkezelés

E tájékoztatóban fel nem sorolt, nem rendszeres, esetleges adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.

Cégünk a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

4. Tájékoztatés online bankkártyás fizetésről

Bankkártyás fizetésnél az K&H Bank kezeli a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait. Az Ön személyes adatait nem adjuk át a K&H Bank részére, de a szerződés teljesítése érdekében a megrendelés azonosítóját és a megrendelés összegét a K&H Bank részére átadjuk.

 

5.) Tájékoztatás adatbiztonsági intézkedésekről

Cégünk munkatársai az adatok védelme érdekében, mindig kötelesek betartani eljárási szabályainkat, melyek úgy lettek kialakítva, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek bele a cégünk által kezelt személyes adatokba, azok jogosulatlan személy részére ne legyenek hozzáférhetőek, megismerhetőek, megváltoztathatóak, megsemmisíthetőek.

Folyamatosan karban tartjuk és szükség szerint fejlesztjük technikai eszközeinket, biztosítjuk azok és a rajtuk tárolt adatok védelmét.

Informatikai rendszerünk és hálózatunk egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő cégünk megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 

6.) Tájékoztatás az érintettek jogairól

Ön, aki adatai megadásával megtisztelte cégünket, jogokkal is rendelkezik, melyek azt hivatottak biztosítani, hogy Ön a megfelelő hatással lehessen adataira, rendelkezhessen (információs önrendelkezés) felőlük.

Az általános adatvédelmi rendelet ezen jogok megfogalmazásánál igyekezett életünk valamennyi aspektusát lefedni, a Facebook beszélgetéstől kezdve, az egészségügyi intézmények működésén át a közszolgáltatókig, vagy akár webáruházakig. Így ha egyes jogok értelmezésénél gondja akad, mindig gondoljon arra, hogy ezen jogokat nem specifikusan a webáruházban való vásárlásra határozták meg, hanem életünk minden lehetséges eseményére, helyzetére.

Kérelmével kapcsolatban cégünk indokolatlan késedelem nélkül kell, hogy eljárjon (ez általánosságban 25 napon belüli eljárást jelent, kivéve törlés vagy tiltakozás: 15 nap), és tájékoztatnunk kell Önt a hozott intézkedésekről.

Ha intézkedésünk elmaradna, akkor arról kell Önt tájékoztatnunk, hogy mi az oka az elmaradásnak, és hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezen eljárások során is cégünk köteles az adatainak a védelmére, azaz mielőtt bármilyen információt kiadnánk bárkinek, kötelességünk meggyőződni arról, hogy a kérelmező valóban az a személy, aki jogosult ezekhez az adatokhoz hozzáférni, azokról rendelkezni.

Egyes esetben az adatkezelések egyes vonatkozásaival kapcsolatban (pl. törlési idő) jogszabályok is rendelkezhetnek, ilyenkor, ha az Ön kérése jogszabályt, vagy jogérvényesítési lehetőséget sértene, az nem lesz teljesíthető.

Ön kérelmezheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Ön élhet az adathordozhatósághoz való jogával, amennyiben ennek jogszabályi feltételei fennállnak.

Önt nevesítetten a következő jogok illetik meg:

6.1. A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy kérésére cégünktől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a kezelt adatokhoz és az általános adatvédelmi rendeletben felsorolt információhoz.

6.2. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére cégünk helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljára figyelemmel pedig arra is jogosult, hogy kérje az esetlegesen hiányzó személyes adatok kiegészítését.

 

6.3. A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére cégünk illetve adatkezelőink töröljék az Önre vonatkozó személyes adatokat. Fontos azonban, hogy amennyiben az adatkezelést jogszabályok írják elő ill. szabályozzák, vagy jogérvényesítés kapcsolódik hozzá, akkor ez a törlés csak akkor valósulhat meg, ha az nem sérti ezeket.

Példa: a számla (és értelemszerűen a rajta levő adatok) megőrzését jogszabály rögzíti: 8 évben. Ez előtt nem lehet őket törölni.

6.4. Az elfeledtetéshez való jog

Amennyiben olyan adatkezelés történik, mely során a személyes adatot nyilvánosságra hozták, és a személyes adattal kapcsolatban törlést kérelmeztek, akkor az adatkezelő köteles – az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével – minden ésszerűen elvárható lépést megtenni annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy adatmásolatok, illetve másodpéldányok törlését.

6.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére cégünk korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

6.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben ennek az általános adatvédelmi rendeletben foglalt feltételei fennállnak.

6.7. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor.

6.8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén / profilalkotás

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

7.) Tájékoztatás a hozzájárulás visszavonásának jogáról

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

8.) Tájékoztatás a cookie-k (sütik) kezeléséről

Webáruházunkban (a jogszabályoknak megfelelő módon) úgynevezett működési, nem személyes cookie-kat használ. Ezen cookie-k (angol elnevezés, jelentése süti) betűből és számokból álló információcsomagok, amiket honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, lehetővé tegye ill. megkönnyítse egyes funkciók használatát (kosár), és közreműködnek abban, hogy néhány (jellemzően a honlap fejlesztését segítő) statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról (operációs rendszer, monitor felbontás, származási ország stb.).

Ezen cookie-k nem tartalmaznak személyes információt, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására.

Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén. A böngészőjében tárolt cookie-k törlésével kapcsolatban a következő oldalon tud részletesen tájékozódni:
Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

 

9.) Tájékoztatás a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról, ill. a bírósági jogérvényesítés lehetőségéről

 

Ön cégünk adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

Ön – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét.

Ha az Ön kérelme cégünk által elutasításra került, vagy Ön nem ért egyet cégünk döntésével, vagy ha döntésünk nem született meg határidőn belül, Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, vagy a döntés közlésétől, ill. az elmulasztott határidő utolsó napjától számított 30 napon belül a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat.